Schema Sophia

nov 26 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
dec 3 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
jan 14 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
jan 21 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
jan 26 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
jan 28 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
feb 2 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
feb 4 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
feb 9 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
feb 11 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
feb 16 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
feb 18 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
feb 23 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
feb 25 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
mar 1 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
mar 3 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
mar 8 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
mar 10 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
mar 15 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
mar 17 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
mar 22 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
mar 24 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
mar 29 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
mar 31 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
apr 5 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
apr 7 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
apr 14 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
apr 19 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia
apr 21 kl. 18:30 – 20:00 usyoga
Ashtanga Steg 1 18:30 18:30 – 20:00 Lärare – Sophia
apr 26 kl. 16:30 – 18:00 usyoga
Ashtangayoga Nybörjare 16:30 – 18:00 Lärare – Sophia