Integritetspolicy

(25 maj 2018, version 1.0)

Riktlinjer för usyoga personuppgiftsbehandling

 usyoga värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller dessa riktlinjer för att informera dig om bl.a. usyoga´s personuppgiftsbehandling vid kunders köp av usyoga´s produkter och tjänster, vid usyoga´s köp av leverantörernas produkter och tjänster, vid deltagande i usyoga´s kurser, workshops och utbildningar, vid registrering på usyoga.se för att nyttja usyoga´s tjänster och funktioner på hemsidan, vid usyoga´s direktmarknadsföring till personer och företag samt vid besök i usyoga´s lokaler (gemensamt benämnt ”Tjänst”, ”Tjänster”, ”Tjänsterna”).

Observera att dessa riktlinjer gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller någon annan enhet för att få åtkomst till usyoga´s Tjänster.

 

1.  Vem samlar in dina Personuppgifter?

 • usyoga, Need i GBG AB, org nr: 556737-5083, Sturegatan 51, 50342 Borås (gemensamt benämnt ”usyoga”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa usyoga behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.

 

 • Dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling gäller för all usyoga´s behandling av dina

 

2.  Vad är personuppgifter?

 • De personuppgifter som omfattas av dessa riktlinjer är de uppgifter som du uppger till usyoga i samband med tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna såsom ex. ditt namn, e- postadress, adress, telefonnummer, din arbetsgivare, IP-nummer på din tekniska mottagarutrustning, bild på dig, ljudupptagningar av dig, din betalningsinformation, ditt kundnummer, ditt beställningsnummer samt eventuellt ytterligare information som du förser usyoga med i anslutning till användandet av Tjänsterna som kan kopplas till dig som en fysisk person (gemensamt benämnt ”Personuppgifter”, ”Personuppgifterna”) .

 

 • Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med

 

3.  Vilken typ av data samlar usyoga in, behandlar och använder och till vilket ändamål?

 • usyoga samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande Personuppgifter i strukturerat material (ex. i databaser, ärendehanteringssystem) och i ostrukturerat material (ex. på webbsidor, i e-mail, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk form och i pappersform för nedan beskrivna situationer och för följande ändamål:

 

 • Vid köp av usyoga produkter och tjänster kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av följande Personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, personnummer, e-postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, beställningsnummer, bokningsnummer, referens, kundnummer, organisationsnummer, IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som Kund och tillhandahålla en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för kundservice, säkerhets, sekretess- och administrationsfrågor, kvalitetsarbete, affärsutveckling (för att bestämma hur vi internt ska analysera, utvärdera, vidareutveckla, och prioritera bland våra produkter och tjänster) verifikation för din beställning av tjänsterna och produkterna, för a. kund- och marknadsanalyser (för att kartlägga och analysera vilka våra kunder är, hur marknaden för våra tjänster ser ut och för att vi ska kunna skicka erbjudanden till specifika kundgrupper) samt för statistiska ändamål (för att få bättre kunskap om hur Kunderna utnyttjar usyoga tjänster och produkter).

 

 • Vid usyoga köp av leverantörers produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av följande Personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamnet, adress, org nr, kontonummer, faktureringsinformation (ex. kreditkortsnummer) och IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som usyoga ingått med dig, för att fullgöra usyoga skyldighet enligt lag eller annan författning, för betalning och bokföringsändamål, för kvalitetsarbete, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för säkerhets, sekretess- och för administrationsfrågor.

 

 • Vid deltagande på usyoga´s kurser klasser, workshops, seminarier och utbildningar sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företagsnamn, adress, postnummer, ort, organisationsnummer, bild på dig, ljudupptagning, information om eventuell specialkost och fakturaadress med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla en tjänst som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, kundservice, för säkerhets-, sekretess- och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. Under usyoga events och möten kan du komma att bli fotograferad och usyoga kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om Dig på usyoga´s intranät, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings- och informationsmaterial.

 

 • Registrering på se för att kunna nyttja usyoga´s tjänster och funktioner på usyoga.se sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ditt namn, Ditt företags namn, titel, e-post, telefonnummer, adress, postnummer, ort, IP-nummer med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla den tjänsten eller du begär eller funktionen du vill nyttja, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturering, betalning och bokföringsändamål, marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess- och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål.

 

 • Inför usyoga´s direktmarknadsföring till företag har usyoga insamlat, lagrat och bearbetat följande personuppgifter: Ditt namn, adress, postnummer, ort, e-post, IP nummer för marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål.

 

 • Information om din användning av Tjänsterna

Förutom informationen som du tillhandahåller till usyoga kan vi även samla in information om din användning av våra Tjänster på din enhet på andra sätt. Vi kan t.ex. samla in:

 

·         Logginformation

T.ex. data för statistikändamål genom tjänsten Google Analytics såsom ex. när och hur länge du använder Tjänsten, söktermer som du anger via tjänsterna, och all information som finns lagrad i cookies som vi har placerat på din enhet med ändamålet att underlätta funktionaliteten på webbsidorna.

 

 

·         Platsinformation

Vid användandet av tjänsten Google Analytics hämtas IP adressens region och land in för statistikändamål.

 

·         Annan information

Annan information om din användning av Tjänsten, såsom de program du använder, de webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en Tjänst med ändamålet att utveckla våra Tjänster och för att bestämma hur vi internt ska vidareutveckla och prioritera bland våra Tjänster.

 • Information från tredje part källor

usyoga kan ta emot information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och bestämmelser) vilket vi kan kombinera med annan information som vi tar emot från eller om dig. usyoga kan även ta emot information om dig från sociala nätverkstjänster från tredje part när du väljer att ansluta dig till sådana tjänster.

 

4.  Hur länge sparar usyoga dina personuppgifter?

usyoga kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Datainspektionens riktlinjer och praxis avseende lagring- och gallring av personuppgifter eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen under en längre tid enligt gällande personuppgiftsregelverk.

 

5.  Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?

 • Den stora merparten av usyoga´s servrar finns inom vårt nätverk och står i datahallar hos en leverantör till usyoga har även en del av sina servrar i molnet genom en molntjänst från tredje part. Genom att du använder Tjänsterna specificerade i punkterna 3.1.1 – 3.1.5 kan dina personuppgifter komma att samlas in, behandlas, lagras och överföras till usyoga´s samarbetspartners, leverantörer (ex. personuppgiftsbiträden och dess underbiträden som behandlar personuppgifter för usyoga räkning), banker, försäkringskassan, myndigheter och organisationer både inom och utanför EU, inklusive USA, för de ändamål som uppges i punkterna 3.1.1 – 3.1.5 ovan. usyoga kan även vidarebefordra dina personuppgifter till andra parter för att följa lagen eller rätta oss efter obligatoriska rättsliga processer (såsom ex. beslut om husrannsakan eller andra domstolsbeslut), för att verifiera eller upprätthålla de riktlinjer och policys som styr våra Tjänster samt för att  skydda usyoga´s och/eller våra affärspartners och/eller kunders rättigheter, äganderätt och säkerheter. usyoga kan även dela information om dig med tredje parter när du godkänner eller begär att sådan information delas. usyoga säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå enligt gällande personuppgiftslagstiftning uppfylls vid en sådan överföring av personuppgifterna till en annan organisation och/eller till ett annat land. I den mån usyoga överför personuppgifter till ett land utanför EU som enligt EU-kommissionen inte uppnår adekvat skyddsnivå kommer usyoga att tillse att överföringen är föremål för tillämpliga modellklausuler eller standardbestämmelser för säkerhetshantering som antagits av EU- kommissionen, Datainspektionen eller annan lämplig myndighet. Desamma gäller i tillämpliga fall överföring till eventuella personuppgiftsbiträden, som på uppdrag av usyoga hanterar personuppgifter för de syften som framgår av dessa villkor.

 

 • usyoga har vidare rätt att lämna ut dina personuppgifter innan ett avtal slutits till kreditupplysningsföretag för att verifiera din kreditvärdighet.

 

 • Överföring av information kan ex. komma att ske genom internetbaserad teknik. Anonymiserade och aggregerade data (t.ex. köpstatistik) kan tillhandahållas tredje parter.

 

 • usyoga kan genom direktreklam komma att använda information om dig som vi samlar in för att ge dig information om kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster. Sådan information kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi endast kan skicka direktreklam till dig via e-post eller textmeddelande efter att du har givit ditt aktiva samtycke till detta eller i vissa fall baserat på den befintliga Ditt skriftliga samtycke erhålls normalt i samband med att du använder våra tjänster genom att kryssa för en ruta, men vi kan också erhålla ditt samtycke i andra situationer. När du får direktreklam från oss via e-post kommer du alltid att ges möjlighet att säga nej till fortsatt sådan reklam. Dessutom kan du när som helt informera oss via e-post till ulrica@usyoga.se att du inte längre vill få direktreklam från oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att få direktreklam kommer vi dock inte att ta bort all din information från våra databaser om du inte specifikt begär att vi ska göra det.

 

6.  Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, ex. www.usyoga.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session-cookies) eller som en liten textfil (permanenta cookies). usyoga använder båda typer av dessa cookies. Permanenta cookies används enbart vid vissa tillfällen där usyoga valt att föra statistik på vissa produkter. Session-cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din kundvagn när du surfar runt hos oss på vår hemsida. De sistnämnda raderas ur minnet så fort du stänger din webbläsare. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare. Genom att använda webbplatsen www.usyoga.se och/eller i samband med registreringen och användningen av Tjänsterna accepterar du även användandet av dessa cookies.

 

7.  Säkerhet

 • Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer usyoga inte att överföra dina Personuppgifter till tredje

 

 • usyoga upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets- och gallringsrutiner avseenden personuppgiftsbehandlingen.

 

8.  Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc?

 • Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av usyoga riktlinjer för Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Linkedin, Facebook, Twitter och övriga medier.

 

 • Vissa av usyoga´s Tjänster kan nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part såsom ex. Sociala Medier, Facebook, Twitter och Linkedin. Du bör vara medveten om att usyoga inte har någon kontroll och inte heller något ansvar för behandlingen av personuppgifter som utförs av sådan tredje part. usyoga´s Tjänster kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du usyoga´s Tjänster. usyoga har ingen kontroll över sådana tredjepartstjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.

 

 • usyoga kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med

 

9.  Din rätt att återkalla samtycke

 • Har du lämnat ditt samtycke till usyoga personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina I detta syfte är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: ulrica@usyoga.se.

 

 • Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e-post till: ulrica@usyoga.se.

 

 • Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer usyoga bara att använda de uppgifter som måste behandlas för att tillhandahålla Tjänsterna och vi kommer att avstå ifrån all övrig

 

 • Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom att förstöra dessa eller avidentifiera

 

10.  Ändringar i dessa riktlinjer

usyoga förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

 

11.  Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som usyoga har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot usyoga personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, information om usyoga personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: usyoga, Need i GBG AB, Sturegatan 51, 50342 Borås eller via e-post till: ulrica@usyoga.se. Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.